Akcyza 2015 – nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie w 2015 r., zakłada m.in. wprowadzenie uproszczeń w zakresie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych.

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która ma wejść w życie 30 czerwca 2015 r. Niektóre z proponowanych zmian do ustawy są bardzo istotne z perspektywy płatnika podatku akcyzowego, a wiele z nich ułatwia procedury administracyjne. Warto zwrócić uwagę na niektóre z założeń noweli, co z racji objętości przedmiotowej noweli wymaga dość wnikliwej analizy każdego z punktów projektu.

Wydaje się, że jedną z ważniejszych zmian przewiduje punkt 31. założeń do projektu. Mówi on o zmianach przepisów w zakresie kontroli mających na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. Generalnie to dobry sygnał dla przedsiębiorców, bowiem zmiany mają ułatwić im prowadzenie działalności, jednak pojawiają się pewne wątpliwości w kontekście proponowanych rozwiązań.

Umożliwia się chociażby wnoszenie zastrzeżeń do protokołu z kontroli obrachunkowej. Jest to z pewnością krok w dobrym kierunku, jednak zmiana powinna być bardziej ogólna i powinna odnosić się do protokołów nie tylko kontroli obrachunkowych. Należy wskazać, iż np. w sytuacji, gdy kontrola wykonywana jest na podstawie przepisów celnych (na mocy rozporządzenia w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych), to możliwość wnoszenia zastrzeżeń nie jest w noweli jednoznacznie ujęta. Może to budzić zasadne kontrowersje, bowiem podatnik w tym momencie zmuszony jest do zaskarżenia protokołu z kontroli tego typu na gruncie przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a sądy często nie uznają się władne w sprawach w tym zakresie. Wydaje się, że regulacja powinna pozwalać w takim momencie na wnoszenie zastrzeżeń.

Następnie planuje się wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego. Postulat wydaje się słuszny, jednak równocześnie wskazuje on jako konieczny warunek na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego zatwierdzenie akt weryfikacyjnych. Oznacza to, iż wciąż przedsiębiorca będzie musiał przejść przez dwa postępowania – jedno mające służyć urzędowemu sprawdzeniu dotyczącemu chociażby oceny składu podatkowego, a drugie to postępowanie związane z uzyskaniem samego pozwolenia. Wydaje się, iż procedury te powinny zostać związane tylko z jednym postępowaniem lub powinno się zrezygnować ze sporządzania akt weryfikacyjnych.

Nowelizacja wprowadza również jeden wniosek o wydanie zezwolenia i o urzędowe sprawdzenie. Nie jest jednak jasne, czy kolejne urzędowe sprawdzenia lub czynności wykonywane przez służbę celną będą wykonywane przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności, czy ze względu na siedzibę podatnika. Obecnie pierwsze sprawdzenie (w tym otwarcie akt weryfikacyjnych) przeprowadza organ właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, jednak wciąż nie jest jasnym, jaki organ przeprowadzi kolejne urzędowe sprawdzenie np. w przypadku aktualizacji danych z akt weryfikacyjnych.

Postuluje się również określenie jednej delegacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków dotyczących miejsca prowadzenia składu podatkowego oraz miejsca, w którym są odbierane wyroby akcyzowe przez zarejestrowanego odbiorcę. Aktualne przepisy przewidują dwie delegacje we wspomnianych wyżej kwestiach, a zmiana powinna sprawić, iż rozporządzenia będą bardziej jasne i klarowne.

Należy jednak zaznaczyć, iż zmiany, dzięki którym odstępuje się od przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia po wznowieniu działalności oraz wprowadzenie terminu na przystąpienie do inwentaryzacji to regulacje dobre i nie wymagają głębszych zmian, a z pewnością w znaczący sposób ułatwią prowadzenie działalności.